OVERDENKINGEN AANGAANDE DE ANDREA ROSSI/E-CAT ANTI-CLIMAX

Door: Paul Harmans - Energy Catalyzer NL

15 april 2016


Helaas is het moment waarop we verwachtten dat de wereld definitief kennis kon maken met de E-Cat technologie van Andrea Rossi, tot een anti-climax uitgelopen. De teleurstelling bij velen is groot en ik had het ook graag anders gezien. Dat neemt niet weg dat alles erop wijst dat de jaarlange test wel degelijk succesvol was, want de gevestigde orde beweert nu wel dat dat niet zo is, maar doet dat echter uitsluitend op basis van de door Andrea Rossi aangekondigde rechtszaak tegen Industrial Heat en niet op basis van het testverslag dat nog steeds niet publiekelijk is vrijgegeven. Als je met gezond verstand en de kennis van de E-Cat gebeurtenissen van de laatste jaren naar de situatie kijkt, moet je toegeven dat Andrea Rossi een sterker verhaal heeft dan Industrial Heat.

Dat gezonde verstand laat je ook nadenken over het volgende: misschien was de jaarlange test wel TE succesvol voor bepaalde elitegroeperingen (niet zo verwonderlijk met een COP van 50), met als gevolg een poging de techniek te laten stranden door Industrial Heat voor het karretje te spannen. Dat kan eventueel al drie jaar geleden het plan zijn geweest toen IH zich met 10 miljoen dollar bij Rossi meldde, of er werd tijdens de test toe besloten toen gaandeweg het jaar duidelijk werd dat de prestaties van de 1MW E-Cat centrale de verwachtingen (een COP van 6) verre overtroffen en deze technologie inderdaad moest worden gezien als veilige en goedkope (en onmiddellijke!) opvolger van de fossiele brandstoffen, en alle huidige vormen van energie binnen zeer korte tijd zou verpletteren, oa. de kern-,wind- en zonne-energie.

De kans is daardoor aanwezig dat de door Rossi aangespannen rechtszaak tegen Industrial Heat zich tegen hem keert. Achter Industrial Heat gaan grotere financiële professionals dan Rossi schuil en hun ‘aanzien’ wordt door een rechter of jury nu eenmaal als veel beter geacht dan die van een ‘uitvinder van het onmogelijke’.

Een veelgebruikte techniek bij niet-gewenste uitvindingen is dat de uitvinder onder mooie voorwendselen een hoog bedrag als investering in zijn product wordt beloofd door een aanbieder die daarbij niet vertelt dat hij via een constructie ten dienste staat van grotere belanghebbenden in bv. de fossiele brandstoffen. Dergelijke transacties lijken op het eerste oog misschien eenvoudig en overzichtelijk in elkaar te steken, maar kunnen zeer listig en ingewikkeld zijn opgezet door de aanbieder die op de hoogte is van ingewikkelde financiële zaken en weet wat hij doet en wat de bedoeling is. Vaak is de uitvinder blij met dergelijke onverwachte hulp en gaat akkoord en tekent het contract van de aanbieder.

Nog in de waan dat zijn uitvinding met deze nieuwe ‘hulp’ binnen korte tijd op de markt zal verschijnen, krijgt hij als donderslag bij heldere hemel een rechtszaak aan zijn broek, waarbij de aantijging is dat hij zich aan een zwaar economisch delict (oplichting) heeft schuldig gemaakt en daarvoor zwaar zal worden gestraft. Het ontvangen bedrag moet worden terugbetaald, vaak met een aanzienlijke boete daar bovenop (een totaalbedrag dat de uitvinder natuurlijk niet heeft) en er worden een aantal jaren gevangenisstraf opgelegd. Daarmee verdwijnt de uitvinding definitief van het wereldtoneel en wordt de naam van de uitvinder voor altijd met bedrog geassocieerd. Dat het in feite niet over de uitvinding zelf ging dat valt niemand meer op, een uitvinding die wellicht exact deed wat de uitvinder ervan beweerde. De rol van de aanbieder blijft daarbij natuurlijk onderbelicht, de uitvinder is volgens het recht een bewezen oplichter en voor de rechter is de zaak afgedaan.

Denk niet dat het bovenstaand geschetste scenario onmogelijk is en slechts een complottheorie is aangehangen door ‘gelovers’ die te dwars zijn om toe te geven dat Rossi een oplichter is. Als je naar de geschiedenis van uitvinders op het gebied van alternatieve energievormen kijkt, dan zie je niet anders dan tegenwerking, rechtszaken, openlijke karaktermoord en soms zelfs erger. Dat begon al bij Nikola Tesla toen hij dichtbij de realisatie was van een systeem waarbij iedereen bijna gratis van energie kon worden voorzien, iets waar zijn geldschieters (Morgan en Westinghouse) niet van gediend waren omdat zij sinds een paar jaar hun vele geld verdienden met de eerdere uitvindingen van Tesla (oa. de generatoren in de Niagarawaterval).

Luister naar wat Tom Bearden (http://www.cheniere.org) over dergelijke ‘investeerders’ heeft te zeggen, en als de naam Tom Bearden je vaag aan een oplichter doet denken, weet dan dat Bearden ook een uitvinder van alternatieve energievormen is en aan hetzelfde proces van karaktermoord, betichting van oplichterij en het geweld aandoen van natuurwetten werd onderworpen.

Luister een minuut naar wat Bearden hier zegt:
https://youtu.be/eNU3MLqyzPk?t=39m55s

Maar… Rossi doet al jaren iets dat hem heel goed van al het bovenstaande kan vrijwaren, nog een paar seconden Bearden:
https://youtu.be/eNU3MLqyzPk?t=45m

Wat geschiedenis
De wereld heeft behoorlijk wat uitvinders van alternatieve energiebronnen gezien, maar net als met het genie Nikola Tesla zijn hun namen en uitvindingen amper bekend. Geen wonder, ze werden veelal via de gevestigde media tot oplichters bestempeld, of tot zotten die een apparaat dachten te hebben dat volgens de natuurwetten niet kan bestaan. Daarmee werd de wereldbevolking op het verkeerde been gezet. Als de naam van zo’n uitvinder weer eens ergens naar boven kwam, dan was de automatische gedachte bij de massa dat het om oplichterij ging en verdiepte men zich er verder niet in. Maar buiten het zicht van diezelfde massa was soms een heel aparte uitvinding geniepig de nek omgedraaid. Vaak bleken, net als bij Rossi vanaf het begin het geval was, regeringen, geheime- en militaire diensten hevig geïnteresseerd in de nieuwe techniek en werd er getracht de uitvinding uitsluitend voor eigen gebruik over te nemen, daarbij geheimhouding eisend van de uitvinder.

Er zijn vele voorbeelden van ‘met opzet’ vergeten uitvinders te noemen, maar laat ik Viktor Schauberger als voorbeeld nemen, wat betreft persoonlijkheid is hij bijna volledig gelijk aan Andrea Rossi en zo ook zijn geschiedenis met investeerders, gevangenissen en regeringen. Ik geeft een kort intro van het boek dat over hem is geschreven.

‘Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Kortstondig wordt hij wereldberoemd. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hitler wil deze nieuwe energiebron gebruiken voor de opbouw van zijn Derde Rijk. Hij dwingt de boswachter in concentratiekamp Mauthausen te werken aan de ontwikkeling van een motor voor zogenaamde ‘vliegende schotels’. Na de oorlog nemen de Amerikanen hem gevangen en proberen met zijn techniek de meest krachtige waterstofbom te ontwikkelen. De uitvinder zelf realiseert zich dat de mensheid zijn vinding in dit stadium van haar ontwikkeling alleen maar zal misbruiken om elkaar wederzijds uit te roeien en nog verder in economische slavernij te voeren. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding daarom geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.’
http://frontierworld.nl/webshops/?product=eenoog-in-het-land-van-de-blinden-de-herontdekking-van-aether-naar-het-leven-van-viktor-schauberger-reinout-guepin-2

Op de website van de auteur van bovenstaand boek vind je onderstaand citaat en meer informatie:

‘Viktor Schauberger (1885-1958) was een Oostenrijkse natuuronderzoeker. Hij begon als eenvoudige boswachter, maar eindigde als uitvinder in het rijtje Keely, Tesla, Brown, etc. Zijn uitvindingen waren gebaseerd op processen die hij in de natuur waarnam. Zijn eerste uitvinding was een ‘houtbaan’ waarmee hout tien keer zo goedkoop uit de bergen getransporteerd kon worden. Deze uitvinding maakte hem in korte tijd zeer beroemd. De wetenschappers begrepen niet hoe het ding werkte. Zij maakten hem uit pure nijd belachelijk, en daarmee ongeloofwaardig.’
http://www.implosie.nl/Inleiding.html

Hier een uitgebreid artikel over Victor Schauberger en de tegenwerking die hij zijn leven lang mocht ervaren:
http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/Schauberger.htm

De uitvindingen van bovenstaande uitvinders Rossi en Schauberger (maar ook van talloze anderen) worden door de gevestigde orde, onder aanvoering van de wetenschap, op basis van de natuurwetten altijd aangemerkt als onmogelijk. Voor veel mensen is dat een afdoende verklaring, want wat niet kan, dat kan niet. Wat wordt vergeten is dat het niet de natuur zelf was die haar wetten opschreef zoals we ze kennen, maar dat zoiets heel wat jaren geleden werd gedaan door wetenschappers die dachten dat ze volledig begrepen hoe de natuur werkt en wat daarin wel en niet mogelijk is.

Natuurlijk, het allergrootste deel van deze opgeschreven wetten klopt, maar de natuur kent blijkbaar ook niet meteen herkenbare eigenschappen die door een enkele uitvinder bij toeval worden ontdekt, waarna ze vervolgens door de wetenschap weer worden ontkend. Een goed voorbeeld is het vliegtuig. De wetenschap hield ooit bij hoog en laag vol dat vliegtuigen niet konden vliegen omdat de natuurwetten dicteren dat alles zwaarder dan lucht naar beneden valt. De uitvinding betrof echter een vliegtuigvleugel van bepaalde vorm die door een niet eerder herkende eigenschap in de geaccepteerde natuurwetten een vliegtuig in de lucht kan houden. Inmiddels natuurlijk als volledig logisch en geaccepteerd toegevoegd aan de betreffende geschreven natuurwet.

Ik hoop dat het hierboven geschetste Rossi nooit zal overkomen, ik geloof in zijn uitvinding, maar… reken maar dat de elite dat ook doet! Ik wil met dit artikel aangeven dat Rossi wel degelijk gevaar kan lopen en dat de wereld de E-Cat kan mislopen omdat er grote belangen mee gemoeid zijn. Iedereen die dat niet vindt, is naïef en weet niets van de geschiedenis van grote uitvinders en de grofgeldverdieners die hun megawinsten niet kwijt willen raken aan een nieuwe en superieure techniek. Uit het boek over Rossi van Mats Lewan blijkt dat Rossi op de hoogte is van de tactieken van de gevestigde orde die ik hierboven omschrijf, dat kan hem goed van pas komen, vandaar wellicht dat hij zich heeft omgeven met een aantal advocaten die allerlei aangeboden transacties juridisch doorlichten om zo de bekende vallen te omzeilen.

Verwacht ook niets van de politiek, want de politiek is al zolang politiek bestaat ‘gekocht’ door de banken en de megabedrijven. Politici dansen naar de pijpen van het grootkapitaal omdat ze weten dat er aan het eind van hun politieke carrière een door de banken of bedrijfsleven gul aangeboden goudgerand baantje klaarstaat voor de ‘bewezen diensten’. De windturbines zijn daar een prima voorbeeld van, de politiek en de elite weten dat die geen enkel gevaar voor de fossiele brandstoffen vormen en politici gebruiken ze ten koste van miljarden aan belastinggeld maar wat graag om daarmee hun geveinsde ‘groene imago’ voor het volk te propageren. Zo vangen ze twee vliegen in één klap, ze houden het ongeïnformeerde volk en tevens ook de elite tevreden. Naar echt serieuze oplossingen, zoals bv de koude kernfusie, wordt niet gekeken en een ieder die de politiek op dergelijke vormen van energie wijst wordt totaal genegeerd of met een nietszeggend antwoord afgepoeierd.


Share


TERUG NAAR PAGINA ARTIKELEN